Правила за участие в Коледна кампания на Mall of Sofia „Прегърни Коледа!”

Правила за участие в Коледна кампания на Mall of Sofia „Прегърни Коледа!”

Раздел I. ОРГАНИЗАТОР. ТЕРИТОРИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ. ОТГОВОРНОСТ.

1.1. Организатор на „Прегърни Коледа!”, е „ДОРАДО 1” ЕООД, ЕИК 201476584, със седалище и адрес на управление в България, гр. София 1756, р-н “Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“ сграда Б, ет 7, наричано по-долу за краткост „ОРГАНИЗАТОР“.

1.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на Facebook страницата на Mall of Sofia https://www.facebook.com/mallofsofia.bg и сайта на Mall of Sofia http://mallofsofia.bg/

1.3. АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ В КОЛЕДНАТА КАМПАНИЯ- „ДОРАДО 1” ЕООД, ЕИК 201476584, със седалище и адрес на управление в България, гр. София, гр. София 1756, р-н “Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“ сграда Б, наричан по-долу „Администратор”.

1.4. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за провеждането на КОЛЕДНАТА КАМПАНИЯ. ОРГАНИЗАТОРЪТ отговаря само за вреди, които са причинени поради умисъл и груба небрежност, които водят до нарушаване на основни задължения на ОРГАНИЗАТОРА по настоящите правила за участие и провеждане на КОЛЕДНА КАМПАНИЯ.

1.5. Участниците в КОЛЕДНАТА КАМПАНИЯ (наричани по-долу „Участници”) са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на КОЛЕДНАТА КАМПАНИЯ (наричани по-долу „Официални правила”). Официалните правила на КОЛЕДНАТА КАМПАНИЯ ще бъдат публично оповестени с началото на КОЛЕДНАТА КАМПАНИЯ и достъпни за целия период на продължителност на КОЛЕДНАТА КАМПАНИЯ на Facebook страницата на Mall of Sofia https://www.facebook.com/mallofsofia.bg и сайта на Mall of Sofia http://mallofsofia.bg/

1.6. ОРГАНИЗАТОРЪТ на КОЛЕДНАТА КАМПАНИЯ  си запазва правото по всяко време да допълва и/или променя Официалните правила по своя преценка, като промените влизат в сила след оповестяването им на Facebook страницата на Mall of Sofia https://www.facebook.com/mallofsofia.bg и сайта на Mall of Sofia http://mallofsofia.bg/

1.7. С попълване на талон за участие /и за регистрация в КОЛЕДНАТА КАМПАНИЯ  на оторизиран представител съгласно условията на чл. 2 по-долу участникът дава съгласие с правилата на КОЛЕДНАТА КАМПАНИЯ и потвърждава, че има навършени 16 години.

Раздел II. ПРАВО НА УЧАСТИЕ. МЕХАНИЗЪМ НА КОЛЕДНАТА КАМПАНИЯ  И ПЕЧЕЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ

2.1. Право на участие в КОЛЕДНАТА КАМПАНИЯ има всяко физическо лице, което към датата на заявяване на желание за участие е навършило 16 години, с местоживеене или което пребивава временно на територията на Република България, (с изключение на: служителите на Mall of Sofia, на управленското дружество на Mall of Sofia и на рекламните агенции, свързани с Промоцията; собствениците, наемателите, ползвателите и служителите в търговските обекти, разположени на територията на Mall of Sofia;) физически лица, които: не са поставени под запрещение; попълнили талон за участие в коелдната томбола в периода 17.12.2021 г. – 23.12.2021 г. в Mall of Sofia (гр. София, р-н „Възраждане”, бул. „Александър Стамболийски” No 103), наричан за краткост „МОЛА“.

2.2. КОЛЕДНАТА КАМПАНИЯ „Прегърни Коледа!“се провежда всеки ден в периода 17 декември – 23 декември 2021 г. (наричани за краткост „Срок“). За всички посочени дни събитието ще се провежда между 11:30ч. и 19:30 ч.

2.3. Срокът на валидност може да бъде променен от ОРГАНИЗАТОРА, като това следва да бъде публикувано във Facebook страницата и на сайта.

2.4. Не могат да участват в събитието: служителите на ОРГАНИЗАТОРА, както и всички трети лица, заети с дейности свързани с реализацията на събитието и членове на техните семейства (включително, но не само: „ДОРАДО 1“ ЕООД, както и членове на техните семейства).

2.5. Участието в КОЛЕДНАТА КАМПАНИЯ не е обвързано с покупка.

2.6. За участие в КОЛЕДНАТА КАМПАНИЯ , лицето попълва талон за участие / регистрация в томболата на КОЛЕДНАТА КАМПАНИЯ на оторизиран представител на къта на „Прегърни Коледа!“, намиращ се на ниво Партер, при централен вход. Представител предоставя възможност за пускане на талона в пощенска кутия за участие в томбола за награди и предлага теглене на коледни късмети с възможност за спечелване на малки награди.

2.7. За да придобие право на участие в КОЛЕДНАТА КАМПАНИЯ , физическото лице следва дапопълни талон за участие в томболата .

2.8. Всяко физическо лице има право на едно  участие на ден в кампанията, при условие, че всяко от участията отговаря на изискванията, посочени в настоящите Официални Правила.

3. Награди

В края на всеки ден в периода на кампанията ( 17-23.12),  ще се теглят 3 клиента, които са се регистрирали на промо къта – те ще получат gift card на стойност 100 лв. Малките награди, които ще се предоставят на момента при теглене на късмети са: коледнии сладки( 2000 бр.) и плюшени мечаета( 350 бр.) или коледно поженание, според изтегленото късметче.

Попълвайки, талона за участие, клиентите дават съгласието си, при тегленето им като печеливши на gift card  да бъдат обявени с две имена (име и фамилия) на сайта на Mall of Sofia mallofsofia.bg. Всеки един от печелившите ще бъде информиран и с телефонен разговор за реда и условията за получаване на спечелената награда.

Раздел III. Прекратяване на КОЛЕДНАТА КАМПАНИЯ

1. Организаторът има право по всяко време да прекрати провеждането на КОЛЕДНАТА КАМПАНИЯ, без предварително предизвестие при:

– възникване на технически причини, които възпрепятстват провеждането на КОЛЕДНАТА КАМПАНИЯ ;

– промени в действащото законодателство;

– разпореждания на компетентни държавни органи;

– възникване на форсмажорно обстоятелство; или

– други обективни причини, водещи до невъзможност за Организатора да осигури цялостната организация и безпрепятственото провеждане на КОЛЕДНАТА КАМПАНИЯ .

2. В случай, че прекратяването на КОЛЕДНАТА КАМПАНИЯ се дължи пряко или косвено на действия на Участник/Участници в КОЛЕДНАТА КАМПАНИЯ , Организаторът имат право да предприеме всички необходими правни и фактически действия за възстановяване на причинените вреди.

Раздел IV. ДРУГИ

5.1. Всякакви въпроси във връзка с провеждането и организацията на ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ се изпращат писмено чрез лично съобщение на Facebook страницата https://www.facebook.com/mallofsofia.bg. На същото място могат да се подават жалби и сигнали във връзка с КОЛЕДНАТА КАМПАНИЯ.  Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от ОРГАНИЗАТОРА.

5.2. С попълване на талона за регистрация в томболата на КОЛЕДНАТА КАМПАНИЯ  на оторизиран представител съгласно условията на чл. 2 по-горе дава изричното си съгласие по чл. 6, пар. 1, буква „а“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR) за обработката на личните данни, които предостави във връзка с КОЛЕДНАТА КАМПАНИЯ. Правното основание, на базата, на което ние обработваме Вашите лични данни е и договорно задължение във връзка с предоставяне на награди – съгласно чл. 6, пар. 1, буква „б“от GDPR; обработването е необходимо за спазването на законово задължение спрямо нас, като Администратор – чл. 6, пар. 1, буква „в“от GDPR, както и на базата на легитимния интерес на Администратора – чл. 6, пар. 1, буква „е“от GDPR.

Може да се запознаете с Политиката за обработване и сигурност на личните данни на „ДОРАДО 1” ЕООД на официалния ни сайт – https://mallofsofia.bg/.

Раздел V. Съдебни спорове

6.1. В случай, че някоя от разпоредбите на тези Общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността и действието на останалите разпоредби на настоящите Общи условия.

6.2. Разпоредбите на тези Общи условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България.

6.3. УЧАСТНИКЪТ носи отговорност за всички разходи, направени от него, в резултат на участието му в КОЛЕДНАТА КАМПАНИЯ .

6.4. Като предоставят касови бележки за участие в томболата, участниците се съгласяват да спазват условията на настоящите Официални правила.

6.4. УЧАСТНИКЪТ е отговорен за всички разходи, данъци и такси, породени в резултат на участието му в КОЛЕДНАТА КАМПАНИЯ . В допълнение с настоящото, УЧАСТНИКЪТ се съгласява и приема, че участието му в КОЛЕДНАТА КАМПАНИЯ и/или спечелването на наградата може да породи такси, данъци или други разходи за сметка на УЧАСТНИКА, съгласно приложимото законодателство.