Official Rules of the Game „Back to School“

Раздел I. ОРГАНИЗАТОР. ТЕРИТОРИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ. ОТГОВОРНОСТ.

1.1. Организатор на „Влез в час с Мall of Sofia”, са „ДОРАДО 1” ЕООД, ЕИК 201476584, със седалище и адрес на управление в България, гр. София 1756, р-н “Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“ сграда Б, ет 7, наричано по-долу за краткост „ОРГАНИЗАТОР“.

1.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на Facebook страницата на Mall of Sofia https://www.facebook.com/mallofsofia.bg и сайта на Mall of Sofia http://mallofsofia.bg/

1.3. АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ В ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ – „ДОРАДО 1” ЕООД, ЕИК 201476584, със седалище и адрес на управление в България, гр. София, гр. София 1756, р-н “Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“ сграда Б, наричан по-долу „Администратор”.

1.4. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за провеждането на ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ. ОРГАНИЗАТОРЪТ отговаря само за вреди, които са причинени поради умисъл и груба небрежност, които водят до нарушаване на основни задължения на ОРГАНИЗАТОРА по настоящите правила за участие и провеждане на ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ.

1.5. Участниците в ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ (наричани по-долу „Участници”) са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ (наричани по-долу „Официални правила”). Официалните правила на ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ ще бъдат публично оповестени с началото на ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ и достъпни за целия период на продължителност на ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ на Facebook страницата на Mall of Sofia https://www.facebook.com/mallofsofia.bg и сайта на Mall of Sofia http://mallofsofia.bg/

1.6. ОРГАНИЗАТОРЪТ на ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ си запазва правото по всяко време да допълва и/или променя Официалните правила по своя преценка, като промените влизат в сила след оповестяването им на Facebook страницата на Mall of Sofia https://www.facebook.com/mallofsofia.bg и сайта на Mall of Sofia http://mallofsofia.bg/

Раздел II. ПРАВО НА УЧАСТИЕ. МЕХАНИЗЪМ НА ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ И ПЕЧЕЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ

2.1. Право на участие в ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ има всяко физическо лице, което към датата на заявяване на желание за участие е навършило 16 години, с местоживеене или което пребивава временно на територията на Република България, с изключение на: служителите на Mall of Sofia, на управленското дружество на Mall of Sofia и на рекламните агенции, свързани с Промоцията; собствениците, наемателите, ползвателите и служителите в търговските обекти, разположени на територията на Mall of Sofia; физически лица, които: не са поставени под запрещение; пазарували в периода 10.09.2021 г. – 20.09.2021 г. в магазините на Mall of Sofia (гр. София, р-н „Възраждане”, бул. „Александър Стамболийски” No 103), наричан за краткост „МОЛА“.

2.2. ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ „Влез в час с Mall of Sofia “се провежда всеки ден в периода 10 септември – 20 септември 2021 г. (наричани за краткост „Срок“). За всички посочени дни събитието ще се провежда между 11:30ч.. и 19:30 ч.

2.3. Срокът на валидност може да бъде променен от ОРГАНИЗАТОРА, като това следва да бъде публикувано във Facebook страницата и на сайта.

2.4. Не могат да участват в събитието: служителите на ОРГАНИЗАТОРА, както и всички трети лица, заети с дейности свързани с реализацията на събитието и членове на техните семейства (включително, но не само: „ДОРАДО 1“ ЕООД, както и членове на техните семейства).

2.5. Участието в ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ е обвързано с покупка.

2.6. Лицето, което има право да участва, следва да направи покупка/и на обща стойност поне 50 лв. от търговските обекти в МОЛА в рамките на един ден в посочения СРОК, за да получи възможност за участие на къта на „Влез в час с Mall of Sofa”. В сумата не могат да се включват касови бележки за сделки за: комунални сметки, сметки за телефон, застраховки, обмяна на валута и банкови транзакции.

2.7. За възползване от ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ, лицето представя касовата/и бележка/и за регистрация в ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ на оторизиран представител на къта на „Влез в час с Mall of Sofa“, намиращ се на ниво Партер, пред магазин H&M. Представител проверява сумата и валидността на касовите бележки и поставя печат „ Участвал, след което предоставя възможност за участие на къта на „Влез в час с Mall of Sofia“.

2.8. За да придобие право на участие в ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ, физическото лице следва да направи покупка от един или повече , участващи в ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ търговски обект в Мол София през срока на ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ на минимална стойност 50 лева, с вкл. ДДС. Допуска се кумулиране (събиране) на стойността на извършените покупки от различни търговски обекти, участващи в ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ, в един и същи ден в рамките на срока на ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ (но не и от различни дни от срока на ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ), така че да се достигне обща стойност на касовите бележки от 50 лева, с вкл. ДДС.

2.9. Всяко физическо лице има право на повече от едно участие в Промоцията, при условие, че всяко от участията отговаря на изискванията, посочени в настоящите Официални Правила.

Раздел III. Прекратяване на ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ

  1. Организаторът има право по всяко време да прекрати провеждането на ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ, без предварително предизвестие при:

– възникване на технически причини, които възпрепятстват провеждането на ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ;

– промени в действащото законодателство;

– разпореждания на компетентни държавни органи;

– възникване на форсмажорно обстоятелство; или

– други обективни причини, водещи до невъзможност за Организатора да осигури цялостната организация и безпрепятственото провеждане на ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ.

  1. В случай, че прекратяването на ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ се дължи пряко или косвено на действия на Участник/Участници в ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ, Организаторът имат право да предприеме всички необходими правни и фактически действия за възстановяване на причинените вреди.

Раздел IV. ДРУГИ

5.1. Всякакви въпроси във връзка с провеждането и организацията на ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ се изпращат писмено чрез лично съобщение на Facebook страницата https://www.facebook.com/mallofsofia.bg. На същото място могат да се подават жалби и сигнали във връзка с ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от ОРГАНИЗАТОРА.

Раздел V. Съдебни спорове

6.1. В случай, че някоя от разпоредбите на тези Общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността и действието на останалите разпоредби на настоящите Общи условия.

6.2. Разпоредбите на тези Общи условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България.

6.3. УЧАСТНИКЪТ носи отговорност за всички разходи, направени от него, в резултат на участието му в ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ.

6.4. Като предоставят касови бележки за участие в томболата, участниците се съгласяват да спазват условията на настоящите Официални правила.

6.4. УЧАСТНИКЪТ е отговорен за всички разходи, данъци и такси, породени в резултат на участието му в ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ. В допълнение с настоящото, УЧАСТНИКЪТ се съгласява и приема, че участието му в ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ и/или спечелването на наградата може да породи такси, данъци или други разходи за сметка на УЧАСТНИКА, съгласно приложимото законодателство.