Правила за участие в КАМПАНИЯ по повод Св. Валентин на Mall of Sofia „ЦВЕТНА ЛЮБОВ“

Раздел I. ОРГАНИЗАТОР. ТЕРИТОРИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ. ОТГОВОРНОСТ.

1.1. Организатор на „Цветна Любов”, са „ДОРАДО 1” ЕООД, ЕИК 201476584, със седалище и адрес на управление в България, гр. София 1756, р-н “Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“ сграда Б, ет 7, наричано по-долу за краткост „ОРГАНИЗАТОР“.

1.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на Facebook страницата на Mall of Sofia https://www.facebook.com/mallofsofia.bg и сайта на Mall of Sofia http://mallofsofia.bg/

1.3. АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ В КАМПАНИЯТА – „ДОРАДО 1” ЕООД, ЕИК 201476584, със седалище и адрес на управление в България, гр. София, гр. София 1756, р-н “Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“ сграда Б, наричан по-долу „Администратор”.

1.4. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за провеждането на КАМПАНИЯТА. ОРГАНИЗАТОРЪТ отговаря само за вреди, които са причинени поради умисъл и груба небрежност, които водят до нарушаване на основни задължения на ОРГАНИЗАТОРА по настоящите правила за участие и провеждане на КАМПАНИЯТА.

1.5. Участниците в КАМПАНИЯТА (наричани по-долу „Участници”) са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на КАМПАНИЯТА (наричани по-долу „Официални правила”). Официалните правила на КАМПАНИЯТА ще бъдат публично оповестени с началото на КАМПАНИЯТА и достъпни за целия период на продължителност на КАМПАНИЯТА на Facebook страницата на Mall of Sofia https://www.facebook.com/mallofsofia.bg и сайта на Mall of Sofia http://mallofsofia.bg/

1.6. ОРГАНИЗАТОРЪТ на КАМПАНИЯТА си запазва правото по всяко време да допълва и/или променя Официалните правила по своя преценка, като промените влизат в сила след оповестяването им на Facebook страницата на Mall of Sofia https://www.facebook.com/mallofsofia.bg и сайта на Mall of Sofia http://mallofsofia.bg/

Раздел II. ПРАВО НА УЧАСТИЕ. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА И ПЕЧЕЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ

2.1. Право на участие в КАМПАНИЯТА има всяко физическо лице, което към датата на заявяване на желание за участие е навършило 16 години, с местоживеене или което пребивава временно на територията на Република България, с изключение на: служителите на Mall of Sofia, на управленското дружество на Mall of Sofia и на рекламните агенции, свързани с Промоцията; собствениците, наемателите, ползвателите и служителите в търговските обекти, разположени на територията на Mall of Sofia; физически лица, които: не са поставени под запрещение.

2.2. КАМПАНИЯТА „ЦВЕТНА ЛЮБОВ “се провежда всеки ден в периода 12 февруари – 24 февруари 2022 г. (наричани за краткост „Срок“). За всички посочени дни кампанията ще се провежда между 11:30ч.. и 19:30 ч.

2.3. Срокът на валидност може да бъде променен от ОРГАНИЗАТОРА, като това следва да бъде публикувано във Facebook страницата и на сайта.

2.4. Не могат да участват в събитието: служителите на ОРГАНИЗАТОРА, както и всички трети лица, заети с дейности свързани с реализацията на събитието и членове на техните семейства (включително, но не само: „ДОРАДО 1“ ЕООД, както и членове на техните семейства).

2.5. Участието в КАМПАНИЯТА не е обвързано с покупка.

2.6. За да придобие право на участие в КАМПАНИЯТА, физическото лице следва да посети Mall of Sofia, в периода 14.02.2022 г. – 24.02.2022 г., да се снима на тематичния кът при главен вход на търговския Център, да последва и тагне страницата на Mall of Sofia в Instagram.

2.7. Всяко физическо лице има право на повече от едно участие в КАМПАНИЯТА, при условие, че всяко от участията отговаря на изискванията, посочени в настоящите Официални Правила.

2.8. Награди

– ваучер за фотосесия от GiftComeTrue

– ваучер за рисуване с вино от GiftComeTrue

– ваучера за вечеря в Happy , всеки на стойност 50,00 лв.

– червени рози от Flowers with love– 10 бр.

– книги от Ciela – 10 бр.

– сладки изкушения от Haribo – 10 бр.

Раздел III. Прекратяване на КАМПАНИЯТА

1. Организаторът има право по всяко време да прекрати провеждането на КАМПАНИЯТА, без предварително предизвестие при:

– възникване на технически причини, които възпрепятстват провеждането на КАМПАНИЯТА;

– промени в действащото законодателство;

– разпореждания на компетентни държавни органи;

– възникване на форсмажорно обстоятелство; или

– други обективни причини, водещи до невъзможност за Организатора да осигури цялостната организация и безпрепятственото провеждане на КАМПАНИЯТА.

2. В случай, че прекратяването на КАМПАНИЯТА се дължи пряко или косвено на действия на Участник/Участници в КАМПАНИЯТА, Организаторът имат право да предприеме всички необходими правни и фактически действия за възстановяване на причинените вреди.

Раздел IV. ДРУГИ

5.1. Всякакви въпроси във връзка с провеждането и организацията на КАМПАНИЯТА се изпращат писмено чрез лично съобщение на Facebook страницата https://www.facebook.com/mallofsofia.bg. На същото място могат да се подават жалби и сигнали във връзка с КАМПАНИЯТА. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от ОРГАНИЗАТОРА.

Раздел V. Съдебни спорове

6.1. В случай, че някоя от разпоредбите на тези Общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността и действието на останалите разпоредби на настоящите Общи условия.

6.2. Разпоредбите на тези Общи условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България.

6.3. УЧАСТНИКЪТ носи отговорност за всички разходи, направени от него, в резултат на участието му в КАМПАНИЯТА.

6.4. Като предоставят касови бележки за участие в томболата, участниците се съгласяват да спазват условията на настоящите Официални правила.

6.4. УЧАСТНИКЪТ е отговорен за всички разходи, данъци и такси, породени в резултат на участието му в КАМПАНИЯТА. В допълнение с настоящото, УЧАСТНИКЪТ се съгласява и приема, че участието му в КАМПАНИЯТА и/или спечелването на наградата може да породи такси, данъци или други разходи за сметка на УЧАСТНИКА, съгласно приложимото законодателство.