Правила за участие в ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ на Mall of Sofia „BlackCashBack”

Правила за участие в ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ на Mall of Sofia „BlackCashBack”

Раздел I. ОРГАНИЗАТОР. ТЕРИТОРИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ. ОТГОВОРНОСТ.

1.1. Организатор на „BlackCashBack”, е „ДОРАДО 1” ЕООД, ЕИК 201476584, със седалище и адрес на управление в България, гр. София 1756, р-н “Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“ сграда Б, ет 7, наричано по-долу за краткост „ОРГАНИЗАТОР“.

1.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на Facebook страницата на Mall of Sofia https://www.facebook.com/mallofsofia.bg и сайта на Mall of Sofia http://mallofsofia.bg/

1.3. АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ В ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ – „ДОРАДО 1” ЕООД, ЕИК 201476584, със седалище и адрес на управление в България, гр. София, гр. София 1756, р-н “Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“ сграда Б, наричан по-долу „Администратор”.

1.4. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за провеждането на ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ. ОРГАНИЗАТОРЪТ отговаря само за вреди, които са причинени поради умисъл и груба небрежност, които водят до нарушаване на основни задължения на ОРГАНИЗАТОРА по настоящите правила за участие и провеждане на ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ.

1.5. Участниците в ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ (наричани по-долу „Участници”) са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ (наричани по-долу „Официални правила”). Официалните правила на ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ ще бъдат публично оповестени с началото на ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ и достъпни за целия период на продължителност на ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ на Facebook страницата на Mall of Sofia https://www.facebook.com/mallofsofia.bg и сайта на Mall of Sofia http://mallofsofia.bg/

1.6. ОРГАНИЗАТОРЪТ на ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ си запазва правото по всяко време да допълва и/или променя Официалните правила по своя преценка, като промените влизат в сила след оповестяването им на Facebook страницата на Mall of Sofia https://www.facebook.com/mallofsofia.bg и сайта на Mall of Sofia http://mallofsofia.bg/

1.7. С представяне на касовата/и бележка/и за регистрация в ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ на оторизиран представител съгласно условията на чл. 2 по-долу участникът дава съгласие с правилата на ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ и потвърждава, че има навършени 16 години.

Раздел II. ПРАВО НА УЧАСТИЕ. МЕХАНИЗЪМ НА ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ И ПЕЧЕЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ

2.1. Право на участие в ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ има всяко физическо лице, което към датата на заявяване на желание за участие е навършило 16 години, с местоживеене или което пребивава временно на територията на Република България, (с изключение на: служителите на Mall of Sofia, на управленското дружество на Mall of Sofia и на рекламните агенции, свързани с Промоцията; собствениците, наемателите, ползвателите и служителите в търговските обекти, разположени на територията на Mall of Sofia;) физически лица, които: не са поставени под запрещение; пазарували в периода 26.11.2021 г. – 28.11.2021 г. в магазините на Mall of Sofia (гр. София, р-н „Възраждане”, бул. „Александър Стамболийски” No 103), наричан за краткост „МОЛА“.

2.2. ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ „BlackCashBack“се провежда всеки ден в периода 26 ноември – 28 ноември 2021 г. (наричани за краткост „Срок“). За всички посочени дни събитието ще се провежда между 11:30ч.. и 19:30 ч.

2.3. Срокът на валидност може да бъде променен от ОРГАНИЗАТОРА, като това следва да бъде публикувано във Facebook страницата и на сайта.

2.4. Не могат да участват в събитието: служителите на ОРГАНИЗАТОРА, както и всички трети лица, заети с дейности свързани с реализацията на събитието и членове на техните семейства (включително, но не само: „ДОРАДО 1“ ЕООД, както и членове на техните семейства).

2.5. Участието в ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ е обвързано с покупка.

2.6. Лицето, което има право да участва, следва да направи покупка/и на обща стойност поне 30 лв. от търговските обекти в МОЛА в рамките на един ден в посочения СРОК, за да получи възможност за участие на къта на „BlackCashBack”. В сумата не могат да се включват касови бележки за сделки за: комунални сметки, сметки за телефон, застраховки, обмяна на валута и банкови транзакции.

2.7. За възползване от ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ, лицето представя касовата/и бележка/и за регистрация в ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ на оторизиран представител на къта на „BackCashBack“, намиращ се на ниво Партер, пред магазин H&M. Представител проверява сумата и валидността на касовите бележки и поставя печат „ Участвал“, след което предоставя възможност за участие на къта на „BackCashBack“.

2.8. За да придобие право на участие в ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ, физическото лице следва да направи покупка от един или повече , участващи в ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ търговски обект в Мол София през срока на ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ на минимална стойност 30 лева, с вкл. ДДС. Допуска се кумулиране (събиране) на стойността на извършените покупки от различни търговски обекти, участващи в ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ, в един и същи ден в рамките на срока на ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ (но не и от различни дни от срока на ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ), така че да се достигне обща стойност на касовите бележки от 30 лева, с вкл. ДДС.

2.9. Всяко физическо лице има право на повече от едно участие в Промоцията, при условие, че всяко от участията отговаря на изискванията, посочени в настоящите Официални Правила.

3. Награди

В края на всеки ден в периода на кампанията ( 26-28.11),  ще се теглят 10 клиента, които са се регистрирали на промо къта – те ще получат похарчената от тях сума под формата на gift card, като максималната обща сума за връщане не може да надвишава 500 лв. за един печеливш.

Попълвайки, талона за участие, клиентите дават съгласието си, при тегленето им като печеливши  да бъдат обявени с две имена (име и фамилия) на сайта на Mall of Sofia mallofsofia.bg. един от печелившите ще бъде информиран и с телефонен разговор за реда и условията за получаване на спечелената награда.

Всеки пазарувал в дните на кампанията за/ над 100 лв. получава код за безплатен антигенен тест.

Раздел III. Прекратяване на ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ

1. Организаторът има право по всяко време да прекрати провеждането на ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ, без предварително предизвестие при:

– възникване на технически причини, които възпрепятстват провеждането на ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ;

– промени в действащото законодателство;

– разпореждания на компетентни държавни органи;

– възникване на форсмажорно обстоятелство; или

– други обективни причини, водещи до невъзможност за Организатора да осигури цялостната организация и безпрепятственото провеждане на ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ.

2. В случай, че прекратяването на ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ се дължи пряко или косвено на действия на Участник/Участници в ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ, Организаторът имат право да предприеме всички необходими правни и фактически действия за възстановяване на причинените вреди.

Раздел IV. ДРУГИ

5.1. Всякакви въпроси във връзка с провеждането и организацията на ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ се изпращат писмено чрез лично съобщение на Facebook страницата https://www.facebook.com/mallofsofia.bg. На същото място могат да се подават жалби и сигнали във връзка с ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от ОРГАНИЗАТОРА.

5.2. С представяне на касовата/и бележка/и за регистрация в ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ на оторизиран представител съгласно условията на чл. 2 по-горе дава изричното си съгласие по чл. 6, пар. 1, буква „а“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR) за обработката на личните данни, които предостави във връзка с ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ. Правното основание, на базата, на което ние обработваме Вашите лични данни е и договорно задължение във връзка с предоставяне на награди – съгласно чл. 6, пар. 1, буква „б“от GDPR; обработването е необходимо за спазването на законово задължение спрямо нас, като Администратор – чл. 6, пар. 1, буква „в“от GDPR, както и на базата на легитимния интерес на Администратора – чл. 6, пар. 1, буква „е“от GDPR.

Може да се запознаете с Политиката за обработване и сигурност на личните данни на „ДОРАДО 1” ЕООД на официалния ни сайт – https://mallofsofia.bg/.

Раздел V. Съдебни спорове

6.1. В случай, че някоя от разпоредбите на тези Общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността и действието на останалите разпоредби на настоящите Общи условия.

6.2. Разпоредбите на тези Общи условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България.

6.3. УЧАСТНИКЪТ носи отговорност за всички разходи, направени от него, в резултат на участието му в ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ.

6.4. Като предоставят касови бележки за участие в томболата, участниците се съгласяват да спазват условията на настоящите Официални правила.

6.4. УЧАСТНИКЪТ е отговорен за всички разходи, данъци и такси, породени в резултат на участието му в ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ. В допълнение с настоящото, УЧАСТНИКЪТ се съгласява и приема, че участието му в ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ и/или спечелването на наградата може да породи такси, данъци или други разходи за сметка на УЧАСТНИКА, съгласно приложимото законодателство.