Правила за участие в ТЪРГОВСКАТА КАМПАНИЯ на Mall of Sofia „Каня те на среща”

Раздел I. ОРГАНИЗАТОР. ТЕРИТОРИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ. ОТГОВОРНОСТ.

1.1. Организатор на „Каня те на среща”, е „ДОРАДО 1” ЕООД, ЕИК 201476584, със седалище и адрес на управление в България, гр. София, п.к. 1715, р-н Младост, ул. „Самара“ № 2, сграда Адванс Бизнес Център 2, ет. 1, наричано по-долу за краткост „ОРГАНИЗАТОР“.

1.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на Facebook страницата на Mall of Sofia https://www.facebook.com/mallofsofia.bg и сайта на Mall of Sofia http://mallofsofia.bg/

1.3. АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ В ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ – „ДОРАДО 1” ЕООД, ЕИК 201476584, със седалище и адрес на управление в България, гр. София, п.к. 1715, р-н Младост, ул. „Самара“ № 2, сграда Адванс Бизнес Център 2, ет. 1, наричан по-долу „Администратор”.

1.4. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за провеждането на ТЪРГОВСКАТА КАМПАНИЯ. ОРГАНИЗАТОРЪТ отговаря само за вреди, които са причинени поради умисъл и груба небрежност, които водят до нарушаване на основни задължения на ОРГАНИЗАТОРА по настоящите правила за участие и провеждане на ТЪРГОВСКАТА КАМПАНИЯ.

1.5. Участниците в ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ (наричани по-долу „Участници”) са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на ТЪРГОВСКАТА КАМПАНИЯ (наричани по-долу „Официални правила”). Официалните правила на ТЪРГОВСКАТА КАМПАНИЯ ще бъдат публично оповестени с началото на ТЪРГОВСКАТА КАМПАНИЯ и достъпни за целия период на продължителност на ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ на Facebook страницата на Mall of Sofia https://www.facebook.com/mallofsofia.bg и сайта на Mall of Sofia http://mallofsofia.bg/

1.6. ОРГАНИЗАТОРЪТ на ТЪРГОВСКАТА КАМПАНИЯ си запазва правото по всяко време да допълва и/или променя Официалните правила по своя преценка, като промените влизат в сила след оповестяването им на Facebook страницата на Mall of Sofia https://www.facebook.com/mallofsofia.bg и сайта на Mall of Sofia http://mallofsofia.bg/

Раздел II. ПРАВО НА УЧАСТИЕ. МЕХАНИЗЪМ НА ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ И ПЕЧЕЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ

2.1. Право на участие в ТЪРГОВСКАТА КАМПАНИЯ има всяко физическо лице, което към датата на заявяване на желание за участие е навършило 16 години, с местоживеене или което пребивава временно на територията на Република България, с изключение на: служителите на Mall of Sofia, на управленското дружество на Mall of Sofia и на рекламните агенции, свързани с кампанията; собствениците, наемателите, ползвателите и служителите в търговските обекти, разположени на територията на Mall of Sofia; физически лица, които: не са поставени под запрещение; пазарували в периода 09.02.2023 г. – 14.02.2023 г. в магазините на Mall of Sofia (гр. София, р-н „Възраждане”, бул. „Александър Стамболийски” No 103), наричан за краткост „МОЛА“.

2.2. ТЪРГОВСКАТА КАМПАНИЯ „Каня те на среща“се провежда всеки ден в периода 9 февруари – 14 февруари 2023 г. (наричани за краткост „Срок“). За всички посочени дни събитието ще се провежда между 11:30ч. и 19:30 ч.

2.3. Срокът на валидност може да бъде променен от ОРГАНИЗАТОРА, като това следва да бъде публикувано във Facebook страницата и на сайта.

2.4. Не могат да участват в събитието: служителите на ОРГАНИЗАТОРА, както и всички трети лица, заети с дейности свързани с реализацията на събитието и членове на техните семейства (включително, но не само: „ДОРАДО 1“ ЕООД, както и членове на техните семейства).

2.5. Участието в ТЪРГОВСКАТА КАМПАНИЯ е обвързано с покупка.

2.6. Лицето, което има право да участва, следва да направи покупка/и на обща стойност поне 50 лв. от търговските обекти в Mall of Sofia, в рамките на един ден в посочения СРОК, за да получи възможност за участие на къта на „Каня те на среща”. В сумата не могат да се включват касови бележки за сделки за: комунални сметки, сметки за телефон, застраховки, обмяна на валута и банкови транзакции.

2.7. За възползване от ТЪРГОВСКАТА КАМПАНИЯ, лицето представя касовата/и бележка/и за регистрация в ТЪРГОВСКАТА ПРОМОЦИЯ на оторизиран представител на къта на „Каня те на среща“, намиращ се на ниво Партер, пред магазин Bershka. Представител проверява сумата и валидността на касовите бележки и поставя печат „ Участвал“, след което предоставя възможност за участие на къта на „Каня те на среща“.

2.8. За да придобие право на участие в ТЪРГОВСКАТА КАМПАНИЯ, физическото лице следва да направи покупка от един или повече, участващи в ТЪРГОВСКАТА КАМПАНИЯ търговски обект в Mall of Sofia през срока на ТЪРГОВСКАТА КАМПАНИЯ на минимална стойност 50 лева, с вкл. ДДС. Допуска се кумулиране (събиране) на стойността на извършените покупки от различни търговски обекти, участващи в ТЪРГОВСКАТА КАМПАНИЯ, в един и същи ден в рамките на срока на ТЪРГОВСКАТА КАМПАНИЯ (но не и от различни дни от срока на ТЪРГОВСКАТА КАМПАНИЯ), така че да се достигне обща стойност на касовите бележки от 50 лева, с вкл. ДДС.

2.9. Всяко физическо лице има право на повече от едно участие в Промоцията, при условие, че всяко от участията отговаря на изискванията, посочени в настоящите Официални Правила.

3. Награди

Всяко физическо лице, което успешно се е регистрирало в търговската кампания има право да изтегли на случаен принцип 1 скреч карта за всеки 50лв. направена покупка в рамките на деня от търговската кампания „Каня те на среща“. Под скреч покритието на скреч картата е изписана наградата или пожелание.

Част от талоните съдържат само пожелание и не осигуряват на участника награда.

Талоните/скреч карти дават възможност за спечелване на момента на една от следните награди:

1. Рози от Flowers with Love – 15 бр.

2. Комплект от 2бр. шоколадови сърца от Pik n Mix: – 40 бр.

3. Подаръчен пакет от 100 Грама Сладки- 15 бр.

4. Подаръчен пакет от CIELA BOOKS – 10 бр.

5. Комплект от 2бр. сандвичи РОКЕР от KFC – 10 бр.

 6. Плюшено мече от Mall of Sofia – 440 бр.

Наградите се получават на място в съответния обект в Mall of Sofia, срещу представяне на печелившата скреч карта.

 Раздел III. Прекратяване на ТЪРГОВСКАТА КАМПАНИЯ

1. Организаторът има право по всяко време да прекрати провеждането на ТЪРГОВСКАТА КАМПАНИЯ, без предварително предизвестие при:

– възникване на технически причини, които възпрепятстват провеждането на ТЪРГОВСКАТА КАМПАНИЯ;

– промени в действащото законодателство;

– разпореждания на компетентни държавни органи;

– възникване на форсмажорно обстоятелство; или

– други обективни причини, водещи до невъзможност за Организатора да осигури цялостната организация и безпрепятственото провеждане на ТЪРГОВСКАТА КАМПАНИЯ.

2. В случай, че прекратяването на ТЪРГОВСКАТА КАМПАНИЯ се дължи пряко или косвено на действия на Участник/Участници в ТЪРГОВСКАТА КАМПАНИЯ, Организаторът имат право да предприеме всички необходими правни и фактически действия за възстановяване на причинените вреди.

Раздел IV. ДРУГИ

5.1. Всякакви въпроси във връзка с провеждането и организацията на ТЪРГОВСКАТА КАМПАНИЯ се изпращат писмено чрез лично съобщение на Facebook страницата https://www.facebook.com/mallofsofia.bg. На същото място могат да се подават жалби и сигнали във връзка с ТЪРГОВСКАТА КАМПАНИЯ. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от ОРГАНИЗАТОРА.

Раздел V. Съдебни спорове

6.1. В случай, че някоя от разпоредбите на тези Общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността и действието на останалите разпоредби на настоящите Общи условия.

6.2. Разпоредбите на тези Общи условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България.

6.3. УЧАСТНИКЪТ носи отговорност за всички разходи, направени от него, в резултат на участието му в ТЪРГОВСКАТА КАМПАНИЯ.

6.4. Като предоставят касови бележки за участие в томболата, участниците се съгласяват да спазват условията на настоящите Официални правила. 6.4. УЧАСТНИКЪТ е отговорен за всички разходи, данъци и такси, породени в резултат на участието му в ТЪРГОВСКАТА КАМПАНИЯ. В допълнение с настоящото, УЧАСТНИКЪТ се съгласява и приема, че участието му в ТЪРГОВСКАТА КАМПАНИЯ и/или спечелването на наградата може да породи такси, данъци или други разходи за сметка на УЧАСТНИКА, съгласно приложимото законодателство.